Hệ Thống Đặc Quyền VIP

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 5 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Triệu Hồi Sư khi trả phí để mua Kim Cương, tích lũy đủ mốc sẽ nhận được những phúc lợi và ưu đãi đặc biệt, trợ giúp rất nhiều trong quá trình chơi game.

Chi tiết tính năng:

VIP 1: Tích lũy mua 100KC có thể hưởng đặc quyền.

Quà nạp lần đầu: Gaia 3 sao.

- Mỗi ngày có thể được chiêm tinh 10 lần.

- Thể lực mỗi ngày có thể mua được 3 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 5 lần.

- Tiệm mỗi ngày có thể làm mới thêm 10 lần.

- Cứ 280s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 3 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 2 lần.

VIP 2: Tích lũy mua 250KC có thể hưởng đặc quyền.

Quà VIP2: thể lực siêu giá trị.

- Mở khóa tính năng càn quét phụ bản 10 lần.

- Mở khóa tính năng tặng bạn bè 9 đóa hoa.

- Mỗi ngày có thể thiết lập lại phụ bản 1 lần.

- Mỗi ngày có thể mua thể lực 4 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 7 lần.

- Tiệm mỗi ngày có thể làm mới thêm 15 lần.

- Cứ 260s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 3 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 2 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 15 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP1.

VIP 3: Tích lũy mua 750KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP3: tặng đồ giám số lượng lớn.

- Mở khóa chiến đấu x3.

- Thể lực mỗi ngày mua được 5 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 9 lần.

- Tiệm mỗi ngày có thể làm mới thêm 15 lần.

- Cứ 240s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 3 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 2 lần.

- Mỗi ngày có thể chiêm tinh được 20 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP2.

VIP 4: Tích lũy mua 1500KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP4: Phù chiêm tinh.

- Mỗi ngày có thể chiêm tinh 25 lần.

- Thể lực mỗi ngày có thể mua 7 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 13 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 20 lần.

- Cứ 220s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 5 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 4 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP3.VIP 5: Tích lũy mua 2500KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP5: Gaia 4 sao.

- Viễn Cổ Di Tích mỗi ngày có thể thiết lập lại 1 lần.

- Mỗi ngày có thể thiết lập lại phụ bản 2 lần.

- Thể lực mỗi ngày có thể mua được 8 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 15 lần.

- Tiệm mỗi ngày có thể làm mới thêm 20 lần.

- Cứ 200s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày có thể mua được 5 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 3 lần.

- Mỗi ngày có thể chiêm tinh 30 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP4.


VIP 6: Tích lũy mua 5000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP6: Tướng hồn (đổi anh hùng mạnh).

- Mở khóa tặng bạn bè 99 đóa hoa.

- Mở khóa chọi trứng.

- Thể lực mỗi ngày mua được 9 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 17 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 25 lần.

- Cứ 180s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 5 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 3 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 35 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP5.


VIP 7: Tích lũy mua 10000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP7: Điểm vinh dự (đổi Hatori Hanzo).

- Mỗi ngày có thể thiết lập lại Chiến Dịch Viễn Chinh thêm 1 lần.

- Mở khóa chọi trứng 9 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 11 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 21 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 25 lần.

- Cứ 160s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 5 lần.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 3 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 40 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP6.


VIP 8: Tích lũy mua 20000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP8: Gaia 5 sao.

- Mỗi ngày có thể thiết lập lại phụ bản 3 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 12 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 23 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 30 lần.

- Cứ 140s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 7 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu đấu trường giảm 2 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 4 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 45 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP7.VIP 9: Tích lũy mua 30000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP9: Nguyên bộ trang bị tím Lang Kỵ.

- Viễn Cổ Di Tích mỗi ngày có thể thiết lập lại 2 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 13 lần.

- Mỗi ngày có thể đổi xu 25 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 30 lần.

- Cứ 120s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 7 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu đấu trường giảm 2 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 4 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 50 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP8.


VIP 10: Tích lũy mua 40000KC có thể hưởng đặc quyền

- Quà VIP10: Gaia 6 sao.

- Mỗi ngày có thể chiêm tinh 55 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 15 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 29 lần.

- Tiệm mỗi ngày có thể làm mới thêm 35 lần.

- Cứ 100s hồi 1 điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 7 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu đấu trường giảm 2 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 4 lần.

- Viễn Cổ Di Tích có thể thiết lập lại 2 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP9.

VIP 11: Tích lũy mua 80000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP11: King Arthur.

- Chiến Dịch Viễn Chinh mỗi ngày có thể làm mới miễn phí 2 lần.

- Mỗi ngày có thể làm mới phụ bản 4 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 16 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 31 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 35 lần.

- Cứ 80s hồi một điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua 7 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu trường giảm 2 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 4 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 60 lần.

- Bao gồm các đặc quyền VIP 10.


VIP 12: Tích lũy mua 160000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP12: King Arthur 4 sao.

- Điểm kỹ năng anh hùng 60s hồi một điểm.

- Thể lực mỗi ngày mua được 17 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 33 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 40 lần.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 10 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu trường giảm 2 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 5 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 65 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP 11.

VIP 13: Tích lũy mua 240000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP13: nguyên bộ Trang Bị Cam Tai Tinh.

- Viễn Cổ Di Tích mỗi ngày có thể thiết lập lại 3 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 19 lần.

- Mỗi ngày có thể đổi xu 37 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 40 lần.

- Cứ 60s hồi một điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 10 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu trường giảm 1 phút

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 5 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 70 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP 12.


VIP 14: Tích lũy mua 360000KC có thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP14: King Arthur 5 sao.

- Mỗi ngày có thể thiết lập lại phụ bản 5 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 20 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 39 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 45 lần.

- Cứ 60s hồi một điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 10 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu trường giảm 1 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 5 lần.

- Mỗi ngày có thể chiêm tinh 75 lần.

- Bao gồm các quyền lợi VIP13.


VIP 15: Tích lũy mua 640000KC có  thể hưởng đặc quyền.

- Quà VIP15: King Arthur 6 sao.

- Mỗi ngày có thể thiết lập lại Chiến Dịch Viễn Chinh thêm 3 lần.

- Viễn Cổ Di Tích có thể thiết lập lại 4 lần.

- Thể lực mỗi ngày mua được 20 lần.

- Mỗi ngày có thể mua xu 42 lần.

- Tiệm mỗi ngày làm mới thêm 50 lần.

- Cứ 60s hồi một điểm kỹ năng.

- Điểm kỹ năng mỗi ngày mua được 10 lần.

- Thời gian hồi chiến đấu trường giảm 1 phút.

- Số lần khiêu chiến đấu trường mỗi ngày mua được 5 lần.

- Mỗi ngày có thể rút chiêm tinh 80 lần.

- Bao gồm quyền lợi VIP14.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR